Rekomendacje diagnostyki i terapii zakażeń

Rekomendacje postępowania w zakażeniach ośrodkowego układu nerwowego – Epidemiologia, diagnostyka kliniczna i laboratoryjna, 2023

Pałeczki Enterobacterales wytwarzające karbapenemazy (CPE) – Epidemiologia, diagnostyka, leczenie i profilaktyka zakażeń, 2022
Ziarenkowce Gram-dodatnie z rodzaju Staphylococcus – oznaczanie wrażliwości i wykrywanie mechanizmów oporności na antybiotyki beta-laktamowe, 2021
Profilaktyka zakażeń powodowanych przez SARS-CoV-2 w zakładach opieki zdrowotnej, 2020
Rekomendacje diagnostyki, terapii i profilaktyki antybiotykowej zakażeń w szpitalu, 2020
Wielokierunkowa strategia zapobiegania rozprzestrzeniania się pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy (CPE) w podmiotach leczniczych m.st. Warszawy, 2018
Rekomendacje Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków w zakresie stosowania antybiotyków w stomatologii, 2019
Protokół postępowania z pacjentem, u którego stwierdzono bakteriemię o etiologii Staphylococcus aureus, 2018
Zakażenia Clostridioides (Clostridium) difficile: epidemiologia, diagnostyka, terapia, profilaktyka, 2018
Zalecenia prowadzenia mikrobiol. badań przesiewowych u hospitalizowanych pacjentów, 2017
Rekomendacje laboratoryjnej diagnostyki zakażeń układu moczowego, 2017
Rekomendacje postępowania w zakażeniach układu oddechowego, 2016
Rekomendacje diagnostyki, terapii i profilaktyki zakażeń układu moczowego u dorosłych, 2015
Rekomendacje diagnostyki, terapii i profilaktyki antybiotykowej zakażeń w szpitalu, 2015
Wskazania do wykonywania badań mikrobiologicznych u pacjentów hospitalizowanych, 2015
Postępowanie z pacjentem z podejrzeniem ciężkiego zakażenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, 2014
Rekomendacje diagnostyki i terapii wtórnego zapalenia otrzewnej, 2014
Rekomendacje stosowania antybiotyków w ostrym martwiczym zapaleniu trzustki, 2014
Profilaktyka, diagnostyka i terapia zakażeń w ortopedii, 2013
Stosowanie antybiotyków w wybranych zakażeniach skóry i tkanek miękkich, 2012
Rekomendacje postępowania w zakażeniach bakteryjnych ośrodkowego układu nerwowego, 2011
Stosowanie antybiotyków w profilaktyce okołooperacyjnej, 2011