Szkolenie z zakresu monitorowania
       zakażeń i antybiotykoterapii na OIT
      (zalecenia ECDC), 15-16 czerwca 2018

Warsztaty "Racjonalna antybiotykoterapia
      - problemy i jak je rozwiązać", 9 maja
       2018 r.

Warsztaty PPS, 11-12 maja 2018 r.
Warsztaty "Racjonalna antybiotykoterapia
      w praktyce ambulatoryjnej",
     15 maja 2018 r.

16 - 22 listopada: pierwszy Światowy
      Tydzień Wiedzy o Antybiotykach

XIX Sympozjum Naukowe
      "Postępy w Medycynie Zakażeń"

Warsztaty szkoleniowe dla przewodni-
      czących zespołów kontroli zakażeń
      szpitalnych "Profilaktyka zakażeń
      szpitalnych"

Warsztaty "Szpitalne Ogniska
      Epidemiczne"

Ankieta oceniająca efektywność
      szpitalnej polityki antybiotykowej (SPA)

Warsztaty szkoleniowe dla        przewodniczących zespołów kontroli        zakażeń szpitalnych "Profilaktyka        zakażeń szpitalnych"
Analiza mikrobiologiczna oddziałów        szpitalnych
Warsztaty dla członków zespołów
     ds. antybiotykoterapii 13-14 listopada
     2015 Warszawa.

Warsztaty szkoleniowe Wiosenna
      Szkoła Mikrobiologii Klinicznej 2015

Warsztaty pt. „Szpitalne ogniska
      epidemiczne” - 21 wrzeœnia 2015
     Warszawa

Warsztaty dla ordynatorów OIT
      i innych zainteresowanych lekarzy
      - 24 wrzeœnia 2015 Wrocław

Warsztaty dla zespołów kontroli
      zakażeń szpitalnych 22-23 maj 2015r"

Warsztaty pt. „Szpitalne ogniska
      epidemiczne”

Warsztaty dla lekarzy koordynujących
       program w szpitalu: przewodniczących
       zespołów ds. kontroli zakażeń
       szpitalnych przewodniczych zespołów
      ds. antybiotykoterapii

Wiosenna Szkoła Mikrobiologii Klinicznej 2013
       - Program

Światowy Dzień Zdrowia 2011
Warsztaty dla lekarzy,
      Radom 16.10.2012 r.

XVI Sympozjum
      "Postępy w Medycynie Zakażeń"

zdrowiej bez antybiotyków

zdrowiej bez antybiotyków


EUROPEJSKI DZIEŃ
WIEDZY O ANTYBIOTYKACH
18 listopada

Zobacz więcej

CELE PROGRAMU


Głównym celem Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków (NPOA) jest poprawa bezpieczeństwa pacjentów narażonych w coraz większym stopniu na zakażenia wieloantybiotykoopornymi bakteriami a także na trudne w leczeniu pozaszpitalne inwazyjne zakażenia bakteryjne. Jednym z największych wyzwań dla współczesnej medycyny i zdrowia publicznego jest pojawianie się, selekcja i rozprzestrzenianie się opornych na antybiotyki szczepów kluczowych bakterii chorobotwórczych człowieka, co skutkuje brakiem możliwości skutecznej terapii zakażeń przez nie wywoływanych. Dotyczy to zarówno zakażeń związanych z opieką zdrowotną jak i pozaszpitalnych, w tym inwazyjnych, które ze względu na ciężki przebieg i konsekwencje są zawsze leczone w szpitalu i stanowią poważny problem diagnostyczny, terapeutyczny i profilaktyczny. Stwarzają one również zagrożenie epidemiczne. Są przyczyną wysokiej śmiertelności i dużej liczby nieodwracalnych powikłań. Na to złe rokowanie znacząco wpływa lawinowo narastająca oporność patogenów bakteryjnych na antybiotyki. W ostatnich latach lekooporność drobnoustrojów wzrasta w szybkim tempie stawiając wiele wyzwań o charakterze klinicznym i epidemiologicznym, ale także społeczno-ekonomicznym i politycznym. Powyższa sytuacja powoduje, że bezpieczeństwo chorego jest zagrożone, bowiem jest on coraz częściej narażony na nieskuteczną terapię i dodatkowe działania niepożądane antybiotyków i zwiększoną śmiertelność z powodu zakażeń. Za przyczynę powstawania i rozprzestrzeniania się opornych szczepów uważa się przede wszystkim nadużywanie i niewłaściwe stosowanie antybiotyków w medycynie, weterynarii oraz gospodarce. Towarzyszy temu brak świadomości społeczeństwa i profesjonalistów na temat konsekwencji takiego postępowania oraz rozmiaru problemu i zagrożenia związanego ze zjawiskiem antybiotykooporności. Nakłada się na to brak nowych leków przeciwdrobnoustrojowych wprowadzanych na rynek. Ta dysproporcja między podażą tych leków a zapotrzebowaniem na nie z powodu wieloantybiotykoopornych drobnoustrojów jest alarmująca. Narodowy Program Ochrony Antybiotyków jest jedynym w Rzeczypospolitej Polskiej programem zawierającym wszystkie niezbędne elementy w obszarze medycyny dla realizacji tzw. międzysektorowego mechanizmu (ICM, ang. intersectorial co-ordinating mechanism) zgodnie z Dyrektywą Komisji Europejskiej i służącym koordynacji wdrażania krajowej strategii zapobiegania antybiotykooporności, wymianie informacji i koordynacji z Komisją Europejską, Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC, ang. European Centre for Disease Control and Prevention) oraz państwami członkowskimi. Skuteczność NPOA jest warunkowana osiągnięciem stawianego celu, co możliwe jest jedynie poprzez pełną realizację w Rzeczypospolitej Polskiej dyrektywy Unii Europejskiej rekomendującej utworzenie wielosektorowego programu racjonalnej polityki antybiotykowej i podjęcie działań, zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia. Prowadzenie takiego programu zaowocuje ograniczeniem zakażeń związanych z opieką zdrowotną i oporności na antybiotyki, a także uzyskaniem pogłębionej wiedzy na temat etiologii i epidemiologii bakteryjnych zakażeń inwazyjnych - zwłaszcza tych, którym można zapobiegać poprzez szczepienia, co jest niezwykle istotne w aspekcie zdrowia publicznego naszego kraju.
Cele szczegółowe NPOA obejmują:

1.Zapobieganie lekooporności drobnoustrojów i racjonalizację stosowania antybiotyków.
2.Wdrożenie szpitalnej polityki antybiotykowej w polskich szpitalach.
3.Rozpoznanie sytuacji epidemiologicznej w zakresie zakażeń związanych z opieką zdrowotną oraz inwazyjnych bakteryjnych zakażeń pozaszpitalnych - zwłaszcza sepsy i zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, obejmujące charakterystykę izolatów je wywołujących, w tym lekooporność. Przekazywanie danych w postaci raportów do ECDC.
4.Pozyskanie wiedzy na temat zużycia leków przeciwdrobnoustrojowych zarówno w praktyce ambulatoryjnej, jak i szpitalnej. Przekazywanie danych w postaci raportów do ECDC.
5.Rozpoznanie sytuacji epidemiologicznej na podstawie krajowego Badania Punktowego występowania zakażeń szpitalnych i zużycia antybiotyków w europejskich szpitalach pełniących ostry dyżur (PPS, ang. Point Prevalence Survey) i przekazywanie wyników do ECDC.
6.Edukację i promocję zasad racjonalnego stosowania antybiotyków wśród profesjonalistów i ogółu społeczeństwa.
7.Edukację zespołów ds. kontroli zakażeń szpitalnych.
8.Edukację zespołów ds. antybiotykoterapii w szpitalach.
9.Opracowywanie zgodnie z medycyną opartą na faktach naukowych (EBM, ang. Evidence Based Medicine) rekomendacji terapeutycznych i ich upowszechnianie.
10.Skuteczniejszą i szybszą likwidację ognisk epidemicznych w polskich szpitalach poprzez merytoryczne wspomaganie rozwiązywania bieżących problemów epidemiologicznych związanych z wieloantybiotykoopornymi patogenami i występowaniem ognisk epidemicznych oraz opracowanie zasad postępowania w przypadku ich wystąpienia.
11.Pozyskiwanie aktualnej wiedzy w zakresie zakażeń związanych z opieką zdrowotną, inwazyjnych zakażeń bakteryjnych, lekooporności i terapii zakażeń poprzez kontynuowanie i rozwijanie współpracy z podmiotami krajowymi.
12.Udział w inicjatywach międzynarodowych w powyższych tematach.
© 2008 - NPOA i NIL