Program PPS

Informacje dotyczące badania PPS HAI&AU w 2019 r.

  • Badanie będzie realizowane w terminie od 6 maja do 28 czerwca 2019 r.
  • W przypadku szpitali, które realizowały badanie w latach 2012-2018 r. nie jest konieczne ponowne nadsyłanie zgłoszenia,
  • W przypadku szpitali, które dotychczas nie realizowały badania, konieczne jest przesłanie na adres pps.polska@gmail.com zgłoszenia zawierającego: nazwę i adres szpitala, zgodę dyrektora na udział szpitala w badaniu, imię i nazwisko osoby do kontaktu wraz z numerem telefonu i adresem e-mail w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2019 r. W przypadku tych placówek konieczne jest odbycie dwudniowego, nieodpłatnego szkolenia (organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i noclegu), które będzie zorganizowane w Warszawie, w dniach 5-6 kwietnia 2019 r. – szczegółowy program warsztatów
  • Zgłoszenia na szkolenie należy nadsyłać na adres pps.polska@gmail.com do 15 marca 2019 r., do 29 marca uczestnicy otrzymają potwierdzenie
  • Udział w badaniu jest nieodpłatny

Warunkiem uzyskania certyfikatu potwierdzającego udział w badaniu w 2019 r. jest:

  • Odbycie obowiązkowego szkolenia
  • Przeprowadzenie badania w okresie pomiędzy 6 maja a 28 czerwca 2019 r.
  • Objęcie badaniem CO NAJMNIEJ 70% oddziałów w szpitalu,
  • Przesłanie zebranych danych, po wprowadzeniu do programu Helics.Win.Net do 19 sierpnia 2018 r.
  • W trakcie badania mogą być prowadzone wizyty walidacyjne tzn. Koordynatorzy badania w Polsce lub wyznaczone przez nich osoby mogą w wybranym dniu uczestniczyć w zbieraniu danych w szpitalu, w celu zapewnienia jak największej poprawności zbieranych danych.

Osoby ze szpitali uczestniczących w badaniu w minionych latach, które chciałyby jeszcze raz odbyć szkolenie proszone są o nadesłanie zgłoszenie do dnia 15.03.2019 r. na adres pps.polska@gmail.com, jednak w pierwszej kolejności miejsca zostaną przyznane osobom, które wcześniej nie odbywały szkolenia.

PLIKI DO POBRANIA:

Badanie Punktowe Zakażeń Związanych z Opieką Zdrowotną i Stosowania Antybiotyków w Szpitalach Pracujących w Systemie Ostrego Dyżuru (PPS HAI&AU) w Polsce. Raport z badania prowadzonego w latach 2014-2015

Protokół wersja 5.1PL1 – Wersja aktualna obowiązująca od 2017 roku
Formularze – Wersja aktualna obowiązująca od 2018 roku
Lista szpitali uczestniczących w programie PPS
Protokół wersja 4.2 – Poprzednia wersja obowiązująca do końca 2015 roku